Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
23.09.2023
586.947
Број на членови
21.09.2023
128,17 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
23.09.2023
30.536
Број на членови
21.09.2023
3,28 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content