Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
14.06.2024
601.259
Број на членови
13.06.2024
148,71 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
14.06.2024
32.288
Број на членови
13.06.2024
3,79 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content