Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
28.11.2023
591.422
Број на членови
27.11.2023
131,88 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
28.11.2023
30.876
Број на членови
27.11.2023
3,39 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content