Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување
31.03.2023
577.159
Број на членови
30.03.2023
119,33 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
31.03.2023
29.661
Број на членови
30.03.2023
3,13 МИЛИЈАРДИ ДЕН.
Вредност на нето
средства
Skip to content