MK | AL | ENG

01.04.2014

Во прилог е новиот број на МАПАС информаторот Е-МАПАС број 9. 

19.03.2014

Советот на експерти на седницата одржана на 17.03.2014 година ги донесе/усвои следните акти:

  1. Финансиски извештаи за 2013 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување;
  2. Годишниот извештајот за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2013 година;
  3. Годишен план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за теренска контрола за 2014 година.

17.03.2014

Целосниот текст објавен во неделникот Капитал на 14.03.2014 година можете да го превземете овде.

17.03.2014

„Глобалната недела на парите“ оваа година се одржа од 10 до 17 март, а учество земаа околу два милиона деца од над сто земји во светот. Активностите беа организирани од над петстотини институции и организации. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС зема активно учество во „Глобалната недела на парите“ организирајќи посети во средни училишта како дел од активностите на Координациското тело за финансиска едукација во Р.Македонија. 

Агенцијата ги посети средните училиштаСУГС Раде Јовчевски Корчагин, СУГС Никола Карев”, СУГСГим Орце Николов, СУГСГим Јосип Броз Тито и СУГС Георги Димитров во Скопје каде одржа презентации пред 150 средношколци. По одржаните презентации беа поставени наградни квиз прашања на учениците каде беше покажана голема активност и заинтересираност од нивна страна.

gmw_1

Галерија

01.02.2014

На  01.02.2014 година (сабота), во просториите на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), Претседателот на Советот на експерти на МАПАС, д-р Булент Дервиши, Претседателот на Управниот одбор на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, Давор Вукадиновиќ и член на Управниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Филип Николоски, одржаа прес конференција за промоција на зелениот плик и доставата на годишните извештаи до сите членови на задолжителните и доброволните пензиските фондови.

pres01.02a

Промовирана беше најновата измена што МАПАС ја воведе со промена на подзаконската регулатива во врска со известувањата што пензиските друштва задолжително ед­наш годишно ги доставуваат во пис­ме­на фор­ма до членовите на задолжителните и доброволните пен­зи­ски­ фондови за состојба­та на средс­тва­та на нив­ни­те сметки. Измената се однесува на форматот и содржината на овие извештаи во насока на нивна поголема прегледност, поедноставен и сликовит приказ на пензиската заштеда на членовите. Имено, известувањата до члено­ви­те на задолжителните и доброволните пен­зи­ски­ фондови започнувајќи од оваа година ќе бидат доставувани во зелен плик со цел нивна лесна препознатливост.

 

Материјали од прес конференцијата:

- обракање на Претседателот на Советот на експерти, д-р Булент Дервиши

- Е-МАПАС бр.8