MK | AL | ENG

20.09.2014

Сите податоци за стаж на осигурување, плати и сите одговори поврзани со првиот и вториот пензиски фонд граѓаните ќе можат да ги добијат на пунктот кој денеска беше поставен на „Плоштад Македонија“.

Граѓаните само со лична карта ќе можат да ги добијат потребните информации од тимот вработени од Министерствотот за труд и социјална политика, Фондот на ПИОМ и МАПАС.

Со оваа активност започнува проектот „Ден за Вас“ кој освен во Скопје ќе се реализира и во другите градови ширум Македонија.

Денес го означуваме почетокот на проектот „Ден за Вас“ кој што е дел од програмата на Владата на Р.Македонија и е во насока на подигнување на степенот на информираност на граѓаните за периодот на нивното осигурување, за стажот и за сите отворени прашања, кои што ги имаат од областа на пензиско-инвалидското осигурување заедно МТСП, со Фондот на ПИОМ и МАПАС го започнуваме овој проект и оваа година, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов.

den_za_vas

Министерот посочи дека целата на овој проект е преку непосреден однос со граѓаните на јавни места, најчесто на плоштадите да им се  доближи админсистрацијата  што е можно поблиску,  но и сите оние кои се заинтересирани за нивниот стаж на осигурување да добијат соодветна информација на лице место.

13.09.2014

На 13.09.2014 година во просториите на МАПАС, во присуство на новинари од медиумите, Претседателот на Советот на експерти на МАПАС, д-р Булент Дервиши одржа прес конференција на која накратко беше презентиран осмиот годишен Извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2013 година. На прес конференцијата учествуваше и членот на Советот на експерти, Елизабета Видовиќ.

pres_zkfpo2013

Извештајот кој се однесува на 2013 година покрај описот на карактеристиките на капитално финансираното пензиско осигурување содржи и податоци за капитално финансираното пензиско осигурување, оценка на извршувањето на прописите во областа на капитално финансирано пензиско осигурување, содржи и детален опис на состојбите во задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување (т.н. втор столб и трет столб) како и состојби и трендови во пензиската област во светот и други податоци од значење за ова осигурување.

Материјали од прес конференцијата:

-Обраќање на Претседателот на Советот на експерти, д-р Булент Дервиши;

-Извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2013 година.

02.09.2014

Советот на експерти на седницата одржана на 02.09.2014 година го донесе:

Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд.>>>

19.08.2014

Во периодот од 30 јули до 01 август 2014г. претставници на МАПАС беа во студиска посета на Financial and Capital Market Commission of Latvia (FCMC) - супервизор и регулатор на финансискиот пазар во Латвија.

Целта на посетата беше размена на искуства заради обезбедување на ефикасна супервизија и регулатива, а беше ставен посебен акцент на управувањето со ризиците на пензиските фондови.
Притоа, беа одржани презентации за пензискиот систем во Латвија, а следеше презентација на најновите супервизорски практики во МАПАС. Потоа беа одржани презентации за управувањето со ризиците, улогата на супервизорските органи, а по одржаните презентации следеа интерактивни дискусии и размена на искуства за супервизорските практики, проблеми и предизвици со кои се соочуваат двете институции во капитално финансираното пензиско осигурување. 

Оваа студиска посета е од исклучителна важност за унапредувањето на работењето на МАПАС особено за супервизијата базирана на ризик и можност за развивање на нови супервизорски алатки.

08.07.2014

На 4 јули во просториите на Агенцијата беше остварена средба на Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата, Булент Дервиши со извршниот директот на Алијанса за финансиска вклученост, Alfred Hаnnig и Претседателот на Координациското тело на регулаторните институции во Македонија за финансиска едукација од НБРМ, Кристина Николовска на која беше разговарано за идните активности на Агенцијата како дел од АФИ мрежата. 

DSC03010

http://www.afi-global.org/news/2014/5/28/macedonias-mapas-becomes-118th-member-afi-network

>>>