MK | AL | ENG

10.12.2014

Советот на експерти на седницата одржана на 04.12.2014 година донесе:

Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови.

Образложение:
Со измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг  на пензиски фондови, се менува рокот во кој пензиските друштва имаат обврска да достават извештаи за пензиска заштеда, до членовите и пензионираните членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд, согласно член 95 став (1) и (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 114 став (1) и (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

05.12.2014

Соопштение за јавноста

Во организација на Асоцијацијата на друштва за управување со приватни пензиски фондови, на 02.12.2014 година беше организирана третата Тркалезна маса, оваа година на тема: „Информираност на членовите на приватните пензиски фондови и едукација на јавноста за реформираниот пензиски систем“.

На Тркалезната маса учество зедоа претставници на Министерството за труд и социјална политика, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС и претставници на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје  и НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.

 finekspo2014

Низ плодна и конструктивна дискусија беше направен остврт на три точки што се директно поврзани со транспарентноста на пензиските друштва, степенот на информираност на членовите на приватните пензиски фондови, но и јавноста за реформираниот пензиски систем.>>>

24.11.2014

Претседателот на Советот на експерти на 11.11.2014 година, го донесе Техничко упатство за доставување на годишна архива и извештаи од базите на податоци кои ги одржуваат пензиските друштва.

01.10.2014

Излезе новиот број на електронскиот информатор Е - МАПАС. Во него ќе прочитате повеќе за исплатата на пензии и пензиски надоместоци.

25.09.2014

Интервју на Претседателот на Советот на експерти на МАПАС, д-р Булент Дервиши за веб порталот Faktor.mk кое можете да го прочитате на следниот линк:

http://faktor.mk/archives/124671