MK | AL | ENG

23.04.2015

Советот на експерти одржа седница на 21.04.2015 година и ги донесе следните акти:

  1. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиско друштво ;
  2. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начин на вршење контрола;
  3. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци;
  4. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

01.04.2015

Излезе новиот број на електронскиот информатор Е - МАПАС. Во него ќе прочитате повеќе за зелениот плик.

05.03.2015

ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ ЌЕ ДОБИЈАТ ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2014 ГОДИНА ВО ЗЕЛЕН ПЛИК 

Пензиските друштва до членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управуваат, еднаш годишно доставуваат извештај (зелен плик) за пензиска заштеда на индивидуална сметка, на доброволна индивидуална сметка и на професионална сметка и извештај за инвестициско портфолио.

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје се во процес на достава на годишните извештаи до своите членови. Овие извештаи со состојба 31.12.2014 година, ќе бидат доставени најдоцна до 31.03.2015 година.

Сите членови кои го немаат добиено зелениот плик и имаат промена во своите лични податоци  потребно е да ги ажурираат, за да ги добиваат редовно годишните известувања  од пензиските друштва.

За ажурирање или корегирање на своите податоци, членовите на пензиските фондови потребно е да се обратат во пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд во кој членуваат и да пополнат – Барање за ажурирање или корекција на лични податоци.

Седиштата и веб страниците на двете пензиски друштва се:

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ул.Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје

тел: 02/5100-285  www.npf.com.mk 

бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје

тел: 02/3243-777 www.kbprvo.com.mk  

Членовите кои имаат дополнителни прашања може да се обратат до Агенција за cупервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС на телефонскиот контакт 02/3224-229 или да ја посетат веб страницата www.mapas.mk.

02.03.2015

На 28 февруари 2015 година Агенцијата за супервизија за капитално финансирано пензиско осигурување-МАПАС, како дел од Координациско тело на регулаторните институции во Македонија за финансиска едукација, беше учесник во работилницата за новинарите од економските редакции на печатените, телевизиските и електронските медиуми која се одржа во Хотел Романтик, Дојран.

Целта на работилницата беше да се подигне нивото на финансиска писменост кај населението на Република Македонија, покрај другите активности, и преку соработката со новинарите. За време на работилницата им се даде можност на новинарите да разменат мислења со професори по економија и со стручни лица од регулаторите на финансискиот сектор за одредени показатели и појави во економијата и финансиите. На работилницата презентации имаа претставници од регулаторите на финансискиот систем во Р. Македонија покривајќи различни теми од финансискиот сектор. Презентацијата на МАПАС беше на тема “Поддршка на капитално финансирано пензиско осигурување преку најзначајните измени и дополнувања во законската и подзаконската регулатива”  која се однесуваше на пензискиот систем во Р.Македонија и на законските измени кои придонесуваат за развој на пензискиот систем во целина. Исто така, се даде краток осврт на најзначајните статистички податоци од втор и трет столб односно капиталното финансирано пензиско осигурување.

26.02.2015

Советот на експерти на седницата одржана на 25.02.2015 година гo донесе:

  1. Годишниот план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за теренска контрола за 2015 година.