MK | AL | ENG

02.07.2015

Советот на експерти одржа седница на  02.07.2015 година.

01.07.2015

Излезе новиот број на електронскиот информатор Е - МАПАС број 14 и со него  продолжуваме да ве информираме за одредени прашања во врска со капитално финансираното пензиско осигурување и за активностите на Агенцијата за супервизија за капитално финансирано пензиско осигурување- МАПАС.

04.05.2015

Се известуваат членовите на вториот столб на пензискиот систем во Република Македонија дека во периодот од 30.04.2015 – 30.06.2015 година ќе биде спроведено истражување на јавното мислење за добивање на информација за информираноста и запознаеноста на членовите во задолжителните пензиски фондови во Република Македонија за нивните пензиски заштеди и придобивки од членството во втор столб. Истражувањето ќе го врши Институтот за политички истражувања – Скопје (ИПИС) за потребите на Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС. 

Целта на истражувањето е да се подигне јавната свест и да се подобри информираноста за пензискиот систем и за правата и обврските на членовите на вториот, од една страна, како и да се обезбедат информации за запознаеноста на членовите во задолжителните пензиски фондови и за преземање дополнителни активности во насока на подобрување на нивното работење и излегување во пресрет на интересите на членовите, од друга страна.

Истражувањето ќе го спроведе ИПИС преку телефонска анкета на членовите на вториот столб. За спроведување на истражувањето, ИПИС ќе го праша секој испитаник дали сака или не сака да учествува во анкетата, известувајќи го дека учеството е доброволно.

Во истражувањето ќе учествуваат само лицата кои ќе дадат согласност.

Ви благодариме на соработката. 

29.04.2015

Во континуитет на проектот „Ден за Вас“, кој што е дел од програмата на Владата на Р.Македонија и е во насока на подигнување на степенот на информираност на граѓаните за периодот на нивното осигурување и за сите отворени прашања од областа на пензиско- инвалидското осигурување, Фондот на ПИОМ во соработка со МТСП и МАПАС, денес спроведе уште една  успешно организирана отворена средба со граѓаните.

denzavas

Средбата насловена како „Ден за Вас“, овој пат беше организирана во паркот во општина Чаир, каде што граѓаните само со лична карта ги добиваа потребните информации од тимот вработени од Фондот на ПИОМ, МТСП и МАПАС.

23.04.2015

Советот на експерти одржа седница на 21.04.2015 година и ги донесе следните акти: