MK | AL | ENG

19.08.2015

Советот на експерти одржа седница на  19.08.2015 година.

 

На 10.07.2015 година во 12 часот во просториите на МАПАС, во присуство на новинари од медиумите, Претседателот на Советот на експерти на МАПАС, д-р Булент Дервиши одржа прес конференција на која накратко беше презентиран деветтиот годишен Извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2014 година. 

             Извештајот кој се однесува на 2014 година покрај описот на карактеристиките на капитално финансираното пензиско осигурување содржи и податоци за капитално финансираното пензиско осигурување, оценка на извршувањето на прописите во областа на капитално финансирано пензиско осигурување, содржи и детален опис на состојбите во задолжителното и доброволното капитално финансирано пензиско осигурување (т.н. втор столб и трет столб) како и состојби и трендови во пензиската област во светот и други податоци од значење за ова осигурување.

DSC_5975

Материјали од прес конференцијата:

 

-  Обраќање на Претседателот на Советот на експерти, д-р Булент Дервиши 

-  Извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување за 2014 година

-  Презентација

02.07.2015

Советот на експерти одржа седница на  02.07.2015 година.

01.07.2015

Излезе новиот број на електронскиот информатор Е - МАПАС број 14 и со него  продолжуваме да ве информираме за одредени прашања во врска со капитално финансираното пензиско осигурување и за активностите на Агенцијата за супервизија за капитално финансирано пензиско осигурување- МАПАС.

04.05.2015

Се известуваат членовите на вториот столб на пензискиот систем во Република Македонија дека во периодот од 30.04.2015 – 30.06.2015 година ќе биде спроведено истражување на јавното мислење за добивање на информација за информираноста и запознаеноста на членовите во задолжителните пензиски фондови во Република Македонија за нивните пензиски заштеди и придобивки од членството во втор столб. Истражувањето ќе го врши Институтот за политички истражувања – Скопје (ИПИС) за потребите на Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС. 

Целта на истражувањето е да се подигне јавната свест и да се подобри информираноста за пензискиот систем и за правата и обврските на членовите на вториот, од една страна, како и да се обезбедат информации за запознаеноста на членовите во задолжителните пензиски фондови и за преземање дополнителни активности во насока на подобрување на нивното работење и излегување во пресрет на интересите на членовите, од друга страна.

Истражувањето ќе го спроведе ИПИС преку телефонска анкета на членовите на вториот столб. За спроведување на истражувањето, ИПИС ќе го праша секој испитаник дали сака или не сака да учествува во анкетата, известувајќи го дека учеството е доброволно.

Во истражувањето ќе учествуваат само лицата кои ќе дадат согласност.

Ви благодариме на соработката.