MK | AL | ENG

28.01.2015

Ажурирање и корегирање на лични податоци на членовите во втор и трет столб

Пензиските друштва до членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управуваат, еднаш годишно доставуваат извештај (зелен плик) за пензиска заштеда на индивидуална сметка, на доброволна индивидуална сметка и на професионална сметка и извештај за инвестициско портфолио.

Со цел точно и навремено доставување на редовните известувања кои пензиските друштва, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ги доставуваат до своите членови, од особено значење е членовите на вториот и третиот столб да вршат ажурирање на своите лични податоци. Сите членови кои имаат промена во своите лични податоци  потребно е да ги ажурираат, за да ги добиваат редовно годишните известувања  од пензиските друштва.

За ажурирање или корегирање на своите податоци, членовите на пензиските фондови потребно е да се обратат во пензиското друштво кое управува со пензискиот фонд во кој членуваат и да пополнат – Барање за ажурирање или корекција на лични податоци.

Седиштата и веб страниците на двете пензиски друштва се:

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

ул.Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје

тел: 02/5100-285  www.npf.com.mk 

бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје

тел: 02/3243-777 www.kbprvo.com.mk 

Пензиските друштва до членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управуваат, годишните известувања ќе ги достават до 31.03.2015 година. 

Членовите кои имаат дополнителни прашања може да се обратат до Агенција за cупервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС на телефонскиот контакт 02/3224-229 или да ја посетат веб страницата www.mapas.mk.

26.01.2015 

МАПАС во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев”, организираше советување на тема: „Капитално финансирано пензиско осигурување“ кое се одржа на 26 јануари 2015 година во просториите на Академијата со почеток во 10:00 часот.  На советувањето присуствуваа судии и советници на Вишиот управен суд и на Управниот суд и претставници на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС).

Темите кои беа опфатени во рамките на Советувањето од страна на излагачите од МАПАС беа следните:

 - Капитално финансирано пензиско осигурување и улогата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС);

- Заштита на интересите на членовите и на пензионираните членови на задолжителните и доброволните пензиски фондови и

- Постапки произлезени од контрола на работите на маркетинг на пензиските друштва.

31.12.2014

Излезе новиот број на електронскиот информатор Е - МАПАС. Во него ќе прочитате повеќе за ажурирањето на личните податоци.

10.12.2014

Советот на експерти на седницата одржана на 04.12.2014 година донесе:

Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови.

Образложение:
Со измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг  на пензиски фондови, се менува рокот во кој пензиските друштва имаат обврска да достават извештаи за пензиска заштеда, до членовите и пензионираните членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд, согласно член 95 став (1) и (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 114 став (1) и (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

05.12.2014

Соопштение за јавноста

Во организација на Асоцијацијата на друштва за управување со приватни пензиски фондови, на 02.12.2014 година беше организирана третата Тркалезна маса, оваа година на тема: „Информираност на членовите на приватните пензиски фондови и едукација на јавноста за реформираниот пензиски систем“.

На Тркалезната маса учество зедоа претставници на Министерството за труд и социјална политика, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС и претставници на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје  и НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.

 finekspo2014

Низ плодна и конструктивна дискусија беше направен остврт на три точки што се директно поврзани со транспарентноста на пензиските друштва, степенот на информираност на членовите на приватните пензиски фондови, но и јавноста за реформираниот пензиски систем.>>>